somno
somno

重新認識你的母語!所有的方言都是漢語的分支,在歷史文明的長河中都是參與的要角,無論音或義,都能在古籍,詩詞中找到他的身影,以這句「暮然回首,那人卻在燈火闌珊處!」作為開篇序文的註腳!順便一提,這句裡面也有一個閩南語詞彙!

兢兢業業,如霆如雷。


方言音的書寫,有兩派,存音,保義!前者以假藉字,或口語造字為主幹,後者以訓讀為妥協!存音派,還有一種變體,就是音文共存,有疑義的音,就只用音拼,台灣因為有大量的羅馬白話拼音文獻,所以採用教會常用的羅馬拼音!沒有學過方言拼音的人,就有困難理解! 這兩者之間的差異,與優劣點,就用下面這篇引文來對照!

蕭藤村台灣歌仔冊學會

1月5日下午8:38 

雲林土庫歌仔先吳天羅所唱的《台灣生活記》:


來講台灣生活記,講起 chi̍t (,註1)百出頭年,台灣日本來統治,走狗 kui kha (,註2)腿邊。

真 chē ()去 teh 做走狗,人講 gōng-kiáⁿ (戇,愚子)難回頭,走去 kah(合) hoai 日本 tàu(),害tio̍h (,註3)台灣眾同胞。

Nā (若)偷 thâi(殺,註4) 豬走狗知,i() tio̍h ()去報日本來,lia̍h(拿,挐,攝,註5)--去phah() kah(到,屆) chhoah() 青屎,做人走狗不應該。


本土 ê (,註6)人 bē() sio() 顧,多數 chi̍t ()人kiâⁿ ()chi̍t (一)路,害眾 peh-sìⁿ (欲死)真受苦,走狗想 beh() chhéng ()功勞。

Chi̍t ()百外年ê ()時代,日本管 tùi ()台灣來,日本巡查非常 pháiⁿ(,註7)),見人 beh ()phah() kah(和,合,及 )beh sai(,註8)。


Sio ()閃 tio̍h() 閃 tò (倒,左,註9)手 pêng(),nā() 閃 m̄-tio̍h(不對,註10) phah( tāi-seng事先,逮先),kah(合,和) in (伊等)講話 ài ()入正,看無順眼就 beh(,註11)) 刑。

當初日本來 teh 管,光復 i ()chiah(,註12)) 放台灣,生活 chiah(才) 變無 kāng(共,同) 款,chiah() 有自由 thang(得當) 樂觀。


Tú-chiah (適才)光復食siōng() bái(),現在少年全 m̄() 知,ke-ke (家家)戶戶食山菜,chhàng 食 tùi 死 chhàng tńg 來(註13)

Tú-chiah 光復hit時chūn(),beh ()做乞食真 pháiⁿ() pun(),台灣iau()人 chhiâng-chhiâng kún(鏘鏘滾),有ê ()餓 kah(giám-giám chun(震,顫)(註14)。


農產日本總 the̍h() 去,台灣 peh-sìⁿ(百姓) 受iau ()飢,空襲耕農總停止,光復總無收成期。


引用《臺灣唸歌集第六冊:吳天羅》,國立臺灣文學館初版一刷 總編輯周定邦、林裕凱 2019年12月

羅馬拼音的配合漢字

 1. chit8: 對照中文是「這」字!是訓讀!源字是兩個縮音字,「者一」者,是指代詞!
 2. kui kha, kui, 也是縮音字,「幾ㄧ,幾危」,訓獨字為「整」字!對應中文字有「渾,竟,舉」字!如「渾身」,「竟日」,「舉國,舉家」等!
 3. tioh8, 「到」,是訓讀,源字是「著」!
 4. thai5, 「殺」,是訓讀,源字可能是「」。「刣」是形聲借用字!
 5. liah8, 訓讀為「拿,挐」,源字可能是「」,liap -> liah8
 6. e5, 「的」訓讀。有人以為是頓詞的「兮」字!
 7. phainn2, 「壞」訓讀。跟「」字有關!《集韻》惡也。《正韻》穢也。
 8. sai, 腮字,名詞當動詞用,打臉的意思!
 9. to3, 「左」訓讀。「倒」字,正反,正倒的概念!
 10. m7-tioh8, 「不對」對是訓讀! 源字是「著」!
 11. beh, 「欲」訓讀。
 12. chiah, 「才」,在中文是假借,本字是「」!
 13. chhàng tùi 死 chhàng tńg 來,這句比較難解,分兩段,〔chhang3食〕,把吃食藏起來! 〔tùi 死 chhàng tńg 來〕蕭藤村:食=食物;對死藏轉來=藏無路來(依據上下文猜是,冒死藏食物)。 tng3, 是轉字,中文用「返回」,閩南語用「轉回」!
 14. giám-giám chun。這裡面兩個音字都變音,或說走音! 「chun」, 即是「chun3,」 是「顫,戰」字,「顫抖,戰慄」等,表示身體抖動,在寒冷或恐懼時!giam2,字,字典有「儼」,跟「厭」字!前者有「儼然giam2-jian5」,後者有「giam2-siau5」都不契合!這裡就要採用「陽入對轉」(見下篇)的規則來探索!陽入對轉,-m -> -p, -ng->k, -n->-t ,giam2-> giap4,8 很幸運的找到「業giap8」字!「業業」,有戒慎恐懼義,如「兢兢業業」!《詩經·大雅·雲漢》:「兢兢業業,如霆如雷。」台日典的紀錄是「gih8-gih8-chun」可能是「懼懼顫」,或者是 giap8 「業」的懶音gip8! gih8。 或者是「岌岌顫」,岌 kip8-> gip8->gih8。

giam2, 當名詞是「一叢」的意思!尤其用在細竹,一束竹枝也叫做 giam2, 又音gim2,「」字!【集韻】 巨禁切,音噤。竹籖也。【釋名】橫在車前織竹作之,孔笒笒也 ... 台語的竹掃帚,叫做 掃梳笒兒 siu3(sau3)-se-gim2-a2!(我的語感是siu3音!

《台日典》:giám,朵。像(chhiūⁿ)竹枝á密生ê花,竹等ê枝。【例】:一∼花; 竹∼á; 掃梳(se)∼。
CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Comment