dedaC
dedaC

寫點聖經的故事,也偶爾發一下牢騷……慢慢地走完廢青之路 | 行きあたりばったり

LXX.006 伊甸的技倆

正如阿寶所講:「人類總要重複同樣的錯誤。」魔鬼找著人的這一個弱點,運用相同的技倆,足以證明人根本沒有始終如一的義人。然而,上主卻對人抱有信任,而約伯正正是一個例證。

約伯的頓悟──裸身而來,裸身而去,引來魔鬼極度不滿:人怎麼都會愛惜自己的生命,即使失要花掉所有去換取生命的保障。所以,牠要急著上訴!從約伯記第二章所記敘的天上爭論中,我們可以看到魔鬼十分焦燥,LXX的原文不再使用回答(ἀποκρίνομαι)一詞,而是強調魔鬼要說(λέγω)、接著來說(ὑπολαβὼν...λέγω),失了第一章那種侃侃而談。這可能是因為自己的預言落空了,難免有點惱羞成怒,而且牠更認為自己所知的不亞於上主所知的,因此,牠要和上主對等地說話。簡言之,這場爭論白熱化了。

然而,究竟是上主沒有看錯人,還是魔鬼提出的上訴論點才是真的?

針對約伯對世界產生新的體悟,魔鬼抓緊這個生命的純粹來攻擊,直接傷其身體。這一波的攻擊可以分為兩個層面:一方面,「攻擊他的骨頭和他的肉體」可以直接理解為對約伯身體的攻擊,正如他由腳到頭都長滿毒瘡。另一方面,也可以理解為對約伯之妻的攻擊,按創世記二章23節,當神為人造了女人後,那人就說:「現在,這是從我眾骨而出的骨,是從我肉身而出的肉身!」因此,作者以骨和肉的描述﹐一方面表示對約伯肉身上全面的打擊,另一方面也指出其妻也包括在這次攻擊之內。我們也在二章9節看到約伯之妻的出場,然而,她不是被殺的角色,而是在作為遭遇災禍的角色對抗約伯。她申訴她所遭受的苦難,並且指責約伯的信仰之虛無:她「從這家到那家兜兜轉轉」,可能是指她跟約伯到各個兒子的家做獻祭的工作﹐不過那些獻祭卻救不到她的兒女──約伯的信仰根本就是一場騙局。因此,她要求約伯丟棄上主,一死以謝天下。這是一種骨頭對骨頭、肉身對肉身的自戕,魔鬼彷彿重操昔日在伊甸園中的技倆:那個號稱在地上最聰明的(φρονιμώτατος [創三1])先透過欺騙女人犯罪,再讓女人誘導男人犯罪。

阿寶金句,網絡圖片。 (來源:https://cdn.unwire.hk/wp-content/uploads/2016/01/0120-5a.jpg)

災禍再次來襲,約伯幾乎無言以對。對於自己的身體,他只是默默地處理;面對妻子的控訴,他言簡意賅地回應:過去福氣的經驗是可以讓人忍受禍患;眼前的禍患不是福氣的終結,上主的拯救才是禍患的終結,從而指出她如同失智集團的一員(μία τῶν ἀφρόνων)。

總的來說,魔鬼對約伯的攻擊沒有使他對上主作出錯誤的評論,約伯仍保有上主對他的評價:純真無邪的、真誠的、無瑕疵的、敬畏神的、遠離所有惡事的。伊甸的技倆非但沒有為魔鬼帶來勝利,反而使本來是最聰明的(φρονιμώτατος),變成一個失智的(ἄφρων)。更重要的是,約伯對上主的忠誠不知不覺間逆轉了人類的悲劇命運。

另外,值得注意的是LXX版本經文的邏輯是魔鬼直接攻擊約伯,而非MT希伯來文所指,撒旦無故激動上主去攻擊約伯(וַתְּסִיתֵ֥נִי ב֖וֹ לְבַלְּע֥וֹ חִנָּֽם)。或許,LXX的翻譯者認為「撒旦無故激動上主去攻擊約伯」不一定代表上主真的被激動了,重點在於指控的「無故」,即是說魔鬼的指控是無憑據的,上主當然不會攻擊約伯。然而,我們也不能排除LXX的翻譯者有另一個版本的希伯來文抄本。

香港夜景。Z6II,2021。


翻譯 (LXX-約伯記2:1-10)

1 然而,有這麼的一天出現了,神的眾使者來站在上主面前,魔鬼也來到他們中間,站在上主面前。
2 上主對魔鬼說:「你是從何處來?」魔鬼就在上主前說:「我走遍天底下,來來回回走完後,就來了。」
3 上主就對魔鬼說:「那麼,你應該有留意我的僕人約伯了。那些在地上的,沒有一個人是按他那樣,純真無邪的、真誠的、無瑕疵的、敬畏神的、遠離所有惡事的。即使他仍然保持純真無邪,你卻毫無理由地持續提出要攻擊他。」
4 魔鬼就接著說:「以皮代皮!人會交出所有,為了將來付清他生命的代價。
5 真相應該是:你撤去你的手,並攻擊他的骨頭和他的肉體。他必然當著你的面稱頌你!」
6 上主就對魔鬼說:「看哪!我現在把他交給你。唯獨你要妥善保存他的生命。」
7 魔鬼就從上主那兒離開,然後牠以從腳到頭的毒瘡擊打約伯。
8 他就拿起地上的瓦片,來刮去瘡膿。他就開始坐在城外的糞堆上。

9 已經過了很長的時間,他(約伯)的妻對他說:「你還要堅持一直講
9a 『看!再多等待少少時間,我在期盼我的拯救的願望得以實現』到幾時?
9b 是你要看清楚!因為那些關乎你在地上的記憶已經被掃除了──兒子們和女兒們,就是我腹的生產之痛和勞苦──這些我勞碌經營的都成為虛空了!
9c 而你就是不停地說那一句說話的人,坐在蛆蟲的腐物中,整晚空無一人地打發時間。
9d 至於我,卻是不斷地受騙的,是僱工──從這地到那地,從這家到那家兜兜轉轉,我正期盼使太陽落下的時間來到,我就可以止息我的勞碌和使我苦痛的──就是那些正抓住我的。
9e 你倒不如去對上主講另一些說話,然後,你就去死吧!」

10 但約伯望著她,說:「你剛才說話簡直就像是失智的婦人!如果我們從上主的手領受了福氣,我們就不能忍受禍患?」在每件已然臨到他的事情上,沒有一件是約伯以嘴唇向上主犯罪。

附錄經文 (LXX-JOB 2:1-10) 

This online edition of the Septuagint is based on the Septuagint, edited by Alfred Rahlfs, Second Revised Edition, edited by Robert Hanhart, © 2006 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

1 ᾿Εγένετο δὲ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη καὶ ἦλθον οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ παραστῆναι ἔναντι κυρίου, καὶ ὁ διάβολος ἦλθεν ἐν μέσῳ αὐτῶν *παραστῆναι ἐναντίον τοῦ κυρίου.‡

2 καὶ εἶπεν ὁ κύριος τῷ διαβόλῳ Πόθεν σὺ ἔρχῃ; τότε εἶπεν ὁ διάβολος ἐνώπιον τοῦ κυρίου Διαπορευθεὶς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν καὶ ἐμπεριπατήσας τὴν σύμπασαν πάρειμι.

3 εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς τὸν διάβολον Προσέσχες οὖν τῷ θεράποντί μου Ιωβ, ὅτι οὐκ ἔστιν κατ᾽ αὐτὸν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἄνθρωπος ἄκακος, ἀληθινός, ἄμεμπτος, θεοσεβής, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς κακοῦ; ἔτι δὲ ἔχεται ἀκακίας· σὺ δὲ εἶπας τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ διὰ κενῆς ἀπολέσαι.

4 ὑπολαβὼν δὲ ὁ διάβολος εἶπεν τῷ κυρίῳ Δέρμα ὑπὲρ δέρματος· ὅσα ὑπάρχει ἀνθρώπῳ, ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκτείσει·

5 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἀποστείλας τὴν χεῖρά σου ἅψαι τῶν ὀστῶν αὐτοῦ καὶ τῶν σαρκῶν αὐτοῦ· εἰ μὴν εἰς πρόσωπόν σε εὐλογήσει.

6 εἶπεν δὲ ὁ κύριος τῷ διαβόλῳ ᾿Ιδοὺ παραδίδωμί σοι αὐτόν, μόνον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ διαφύλαξον.

7 ᾿Εξῆλθεν δὲ ὁ διάβολος ἀπὸ τοῦ κυρίου καὶ ἔπαισεν τὸν Ιωβ ἕλκει πονηρῷ ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς.

8 καὶ ἔλαβεν ὄστρακον, ἵνα τὸν ἰχῶρα ξύῃ, καὶ ἐκάθητο ἐπὶ τῆς κοπρίας ἔξω τῆς πόλεως.

9 Χρόνου δὲ πολλοῦ προβεβηκότος εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνὴ αὐτοῦ
Μέχρι τίνος καρτερήσεις λέγων

9a ᾿Ιδοὺ ἀναμένω χρόνον ἔτι μικρὸν
προσδεχόμενος τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μου;

9b ἰδοὺ γὰρ ἠφάνισταί σου τὸ μνημόσυνον ἀπὸ τῆς γῆς,
υἱοὶ καὶ θυγατέρες, ἐμῆς κοιλίας ὠδῖνες καὶ πόνοι,
οὓς εἰς τὸ κενὸν ἐκοπίασα μετὰ μόχθων.

9c σύ τε αὐτὸς ἐν σαπρίᾳ σκωλήκων κάθησαι διανυκτερεύων αἴθριος· 

9d κἀγὼ πλανῆτις καὶ λάτρις
τόπον ἐκ τόπου περιερχομένη καὶ οἰκίαν ἐξ οἰκίας
προσδεχομένη τὸν ἥλιον πότε δύσεται,
ἵνα ἀναπαύσωμαι τῶν μόχθων καὶ τῶν ὀδυνῶν, αἵ με νῦν συνέχουσιν.

9e ἀλλὰ εἰπόν τι ῥῆμα εἰς κύριον καὶ τελεύτα.

10 ὁ δὲ ἐμβλέψας εἶπεν αὐτῇ
῞Ωσπερ μία τῶν ἀφρόνων γυναικῶν ἐλάλησας·
εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα ἐκ χειρὸς κυρίου, τὰ κακὰ οὐχ ὑποίσομεν;
ἐν πᾶσιν τούτοις τοῖς συμβεβηκόσιν αὐτῷ
οὐδὲν ἥμαρτεν Ιωβ τοῖς χείλεσιν ἐναντίον τοῦ θεοῦ.

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...
Loading...

Comment