1 articles23 words
1 articles23 words

Dùng lưu trữ vật dụng cá nhân, hàng hóa tại mô hình kinh doanh có quy mô lớn như siêu thị, khách sạn, sân bay hoặc trung tâm mua sắm

1