Bi 喵
Bi 喵

生於香港,喜歡閱讀,偶爾寫作排毒。鍾情日落與貓香。多多指教!

忠於自己,有比較快樂嗎?

(edited)
「有時我哋選擇一啲路,唔係因為嗰啲路易行啲,或者難行啲,而係因為嗰啲路比較忠於自己。」—Neil, 《我們最快樂》

(手機震了一下,打開屏幕婷傳來的訊息彈了出來。)

婷:https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flink.medium.com%2F4I1mUXltIwb%3Ffbclid%3DIwAR0deOKJbSLtsL_DsHRzmkjfjtNNiVLgISKy2vOltEN_chzEvYO7Q-ivIig&h=AT27lstqL4fCBP792JOKJMKWe5yleHvcPnzevZnhfv0mUlfy3Jfp87_L3WcjEqj8kQ7yyT7k_PLQsbs5MCjsUF_Br5aphTGu6iudZeRrGgJEueY673os6yyDyN698IqMGMOjY3rW_A&__tn__=H-R&c[0]=AT2q1Ve4JgUwI3QH3kYm31f-k_3xYSnZ25ACMfhk862ij7xwISmBfW12Bi1UdH3HoOpm32A6P362RNf9mIDP153hbt1XvDi26PzSw0n12QO4_VL8gKFKxAiYwFW92X0podbzhmUb0ugv_e8FEF3r1EPACV2ScJ-2lQ4sJ1VxUGc5ZxFL9vBtfZM9pg_ZErnUZE_Qvg留學法國〕喺Sciences Po 讀本科係另一種體驗

盈:在Sciences Po 沒有建築讀吧⋯⋯

婷:你打算修讀建築碩士嗎?

盈:對,你覺得我還可修讀其他科目嗎?

婷:還以為你不打算讀下去⋯⋯

盈:為什麼你會這樣想?

婷:你之前好像說過想專心寫作或是什麼似的⋯⋯

盈:對啦,但寫作始終只可作為興趣,建築作為事業的確是比較有前途吧。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

說真的,我沒有討厭建築,比較喜歡文學和寫作也是真的。你問我那這樣算是違背自己嗎?我並不認同。當你對一樣東西熱愛到狂熱的程度,從有看書的習慣到後來甚至擺脫不了買書的癮,從安然接受自己是讀者的身份到後來開始想動筆,想加入文學創作界的衝動。這些一切一切,那份如閃電流過血液般的衝勁,至今仍然在我體內縈繞不散,但由它進入我生命的那一刻,我就知道它不會離開了。至於擔上「興趣」這名銜,如我作為「寫作」本尊我是會比較驕傲。把所有閒著的時間都用來看書、思考和寫作,就是依然熱愛的鐵證。相反,日夜想辦法逃避學業帶來的壓力,換作我是「建築」的話,大概會直接打包離場,無謂破壞他人的幸福。

有想過放棄建築嗎?當然有。但我深知這不是二揀一的選擇題,我大可不必像面對愛情般專一,建築不是「大婆」,文學也不是「二奶」。活在最好同時最壞的時代,趁我們還有僅存的自由,依靠什麼發聲是我們的選擇。我沒有覺得興趣僅為興趣是非忠於自己,只要狂熱一直都在,寫作的動力也不會隨之消散,而我都會一直忠於自己。有比較快樂嗎?不知道。快樂好像沒有什麼比較之分,在這刻,正在寫作這一刻的我,是快樂的。足已。

(如你也找到令你快樂的興趣,好好珍惜與他相遇的每一刻吧。)

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Comment