Revision history and IPFS entry, back to latest
somno
IPFS What is this

Content Hash

誰理小池王八翻

somno
·
·


這張圖有深意,一張票有三隻手在投!

觀新聞有感:聯合報黑白集:台灣選民的悲哀。2019/08/30 (鏈結遺失,殘餘連結

  • 風雲變化幾回換,島內猶在噪嚷喧。
  • 民生凋敝眾生怨,滿嘴政治使人煩。
  • 中美博弈戰鼓漫,世紀爭鋒交手繁。
  • 遍地烽火多災難,誰理小池王八翻。誰理小池王八翻。

【噪嚷喧】,罵人的語言!爭吵的聲音!

  1. 噪 tsho3: 《甘字典》thâng-thōa ê siaⁿ; âu-kiò; chōe-chōe chiáu ê siaⁿ.蟲豸 ê 聲; 喉叫; 濟濟鳥 ê 聲.《 台華字典》辱罵!
  2. 嚷jiang2: 《台日典》大聲互相hoah-hiu(喝呼)。例:M̄-thang(不得)∼;大聲∼。
  3. 喧 suan7:《 台華字典》用粗話罵

三年後,綜觀世界各國的政客,施政嚴重偏離民生,損害各國的利益,對外扈從霸權,對內操弄民粹,只為一人一黨之權位眷戀,標題應該可以改成「世界選民」的悲哀!


CC BY-NC-ND 2.0