മഹതി

@wsluxun

कुतिया और समर्थक, बेवकूफ साइट

वह एक छोटा हरामी है जो दूसरे लोगों के नाम का इस्तेमाल करता है और लगातार दूसरों का उल्लंघन करता है।

সামনে বেশি গেস্ট দেখে ভরকায় গেছি😂🥴

শালীনতা বজায় রেখে, আদব ঠিক রেখে, করো প্রতি ঘৃণা, দোষ উল্লেখ না করেও কতো সুন্দর কনটেন্ট তৈরি করা যায় তা আমাদের সাম্বা কে দেখেই বুঝা যায়। C...

鳄鱼的眼泪,@AOC的暴行!鳄鱼的眼泪,虚伪至极!

别人被霸凌,只因别人没有说什么,也没有做什么。

ഹലോ എല്ലാവരും

#新人打卡

That's all