ja
ja

勞力士

在香港, 勞力士就好像身份證一樣, 是成功人士的身份證. 它同時亦好像一隻股票, 會保值/升值, 長揸必勝(我估).

但如果你送一隻"勞"俾我, 我會唔敢帶出街的, 總覺得將幾萬甚至幾十萬掛喺手太高風險, 一來怕佢花(無咁值錢), 二來怕俾人打劫(手都無埋呀). 有幾萬多餘錢, 我會去旅行, 買股票等等等等, 點都唔會排到用黎買勞力士, 睇黎我都做唔到成功人士....

又或者, 你定點義自己是否成功人士呢?

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Comment