somno
somno

重新認識你的母語!所有的方言都是漢語的分支,在歷史文明的長河中都是參與的要角,無論音或義,都能在古籍,詩詞中找到他的身影,以這句「暮然回首,那人卻在燈火闌珊處!」作為開篇序文的註腳!順便一提,這句裡面也有一個閩南語詞彙!

冬溫夏凊

《婺源祁門二令母年八十求爲保官注家便闕慨然慕之作詩二首自悼 其二》 宋 · 葛勝仲

「樹欲靜而風不止,子欲養而親不待也。」這是一首懷思悼念詩,來說「溫凊」!


在寒冬裡為父母溫暖被褥,在盛夏中為父母搧涼床蓆。語本《禮記·曲禮上》:「凡為人子之禮,冬溫而夏凊,昏定而晨省。」後用以稱讚子女孝事雙親。《孤本元明雜劇·群仙朝聖·第一折》:「孝者侍養雙親,昏定晨省,冬溫夏凊,以報生身之恩。」

《說文》寒也。《玉篇》冷也。《禮·曲禮》凡爲人子之禮,冬溫而夏凊。《註》溫以禦其寒,凊以致其凉。 這字「凊」在中文只留下 冬溫夏凊 」一詞,寓意「侍養雙親」,在童蒙書三字經,對兒童啟蒙的人格教育也有它的角色:「冬則溫,夏則凊。」這個字,在閩南台語還保存多樣化的詞彙,甚為難能可貴。來看台日典記錄:

 1. tshìn-bê[凊糜]冷糜。
 2. tshìn-pn̄g[凊飯]冷飯。
 3. tshìn-tsuí[凊水]冷水,冷滾水。
 4. tshìn-kuānn[凊汗]冷汗。
 5. tshìn-bīn[凊面]無親切ê面。 (冷面,寒面)
 6. tshìn-tshiò[凊笑]冷笑,假笑。 (冷笑)
 7. tshìn-sim[凊心]看破斷念,令人嫌怨。 (寒心)
 8. tshinn-tshìn[生凊]非常劇烈; 起ka-lún-sún。 (->青凊
 9. tshinn-thâu tshìn-bīn[生頭 凊面]受氣ê面,驚tio̍h ê面。 (->青頭凊面
 10. tshiu-tshìn[秋凊](1)涼爽。 (2)納涼。 (3)身軀爽快。 (秋高氣爽的氛圍)
 11. kuânn-tshìn[寒凊]寒冷。
 12. kuânn-tshìn-tshìn[寒凊凊]非常寒。
 13. phah-tshìn[打凊](1)惡寒,起寒。 (2)感冒。 (凊,跟打槍的理路一樣)
 14. tìnn-tshìn-tshiò[佯凊笑]苦笑;冷笑;嘲笑。 (笑)
 15. pàng-tshìn-pn̄g-tiau[放凊飯刁]=[放刁]。
 16. tsuí pûn-líng tsiah-lim lo̍h-khì[水pûn冷chiah-lim落去=[水pûn凊即飲]。 (中文三思而後行
 17. tshuì-tshìn[嘴凊](1)反胃beh吐。 (2)聽了艱苦心。 (1)病kiaN2 ê人有ê會 ∼∼ beh吐。 (2)伊ê話聽了會 ∼∼。

凊的 ABB 形容詞:

 1. pih-pih[pih-pih](1) 加強形容詞。 (2) =[pih]。 凊∼∼;冷∼∼; (
 2. pi-pi[pi-pi]加強形容詞。 凊 ∼∼=非常冷。 (
 3. piang-piang[乓乓]加強形容詞。 凊∼∼。
 4. ki-ki 。 凊 ∼∼(吱吱,劇劇kih-kih)
 5. teh-teh[塊塊]。油、憂、驕、khiū、苦、凊、娟(gián)等ê加強形容詞。 ( gian3才對)

錯用字:

 1. tsiânn-tshìn-thinn[成凊天]真好天氣。 (「凊」也是「清」的異體字,這裡字要寫「清」,音隨俗念 tshin3)
 2. jī-tshing[二清](1)阿片ê[頭清]ê薰屎。 (2)妓女ê第二pái接客,,凊(chhìn)飯。 (音,義都錯,應該是「凊」, 燒變冷的意思,錯用後只能從俗)

滴滴

要來說最後的ABB形容詞:teh-teh。中文有「嬌滴滴」,「窮滴滴」二詞! 這個語源來自「 的的」,單用也可當作後綴字,就是「的,地」,如冷的,窮的,等。「的」的切音tik,「地」的切音 te7/ti7,跟 teh 都是一音之轉。借用的「」切音tik, 白音也是 ti, tih. 這些「滴滴」的書證都來自小說,也就是當時成書時的「方言」!方言以音假字呈現為慣例!久而久之就「篡位」為王了! 如果要擬字,為了配合te的e音,「底底」,「地地」都是比「塊塊」來的合義!(到,到,有窮盡的意思)

被假借字

最為有名的就是台語的「隨意」,「tshin3-tshai2」,擬字「凊採」! 客語的「盡」,聲母由ts-變tsh-,這也是台語音變的現象!「在」亦復如此,tsai3-> tshai2。 故,此為「盡在」而不是「凊採」。台語講「隨在你」!中文說「隨你」,台語說「在你」,這都是在合理範圍內的漢字取捨習慣!

另外,也可以用「信使」,信 sin3 ->tshin3,使sai3 -> tshai2, 信有隨意的意思如,信手,信口。 使,有放縱的意思,如「使性子」,台語說「使性地 sai3-sing3-te7」!

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Comment