MainlandStudent
MainlandStudent

A student from mainland china

關於偷渡的一點看法

有恆產者有恆心,無恆產者無恆心。——《孟子》

國將霸者士皆歸,邦將亡者賢先避。——《素書》

危邦不入,亂邦不居。——《論語》

故王者富民,霸者富士,僅存之國富大夫,亡國富筐篋、實府庫······ 而百姓貧。——《荀子》

道不行,乘桴浮於海。—《論語》


碩鼠碩鼠,無食我黍!三歲貫女,莫我肯顧。

逝將去女,適彼樂土。樂土樂土,爰得我所?

碩鼠碩鼠,無食我麥!三歲貫女,莫我肯德。

逝將去女,適彼樂國。樂國樂國,爰得我直?

碩鼠碩鼠,無食我苗!三歲貫女,莫我肯勞。

逝將去女,適彼樂郊。樂郊樂郊,誰之永號!

—《詩經》

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Comment