pop
pop

Is something new

爸你......

爸爸如果你知道我有性病你會掂?

你收聲唔好煩我

哦.....

爸如果唔煩你會死呢?

.......唉!走啦你

小恐龍我地走,爸我想和你一起睡呀!爸!好悶

悶你條命

......爸爸, 媽媽佢係咪一屍兩命呀!

咩呀 ! 一屍兩命係死了大人和肚裏的BB!

我就係問囉!

痴線CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Comment