鱷魚把拔
鱷魚把拔

教書是我的職業 寫作是我的志業 人生以分享歷史想法,撰寫小說、散文為目標 歡迎各位一起來欣賞 https://liker.land/dragonlovesnow/civic

粒史學加000227《史記》卷八〈高祖本紀〉13:「有人說」是否真有那個人?

所謂的「有人說」會不會其實是自己說的?

──────────原文──────────

或說沛公曰:「秦富十倍天下,地形彊。今聞章邯降項羽,項羽乃號為雍王,王關中。今則來,沛公恐不得有此。可急使兵守函谷關,無內諸侯軍,稍徵關中兵以自益,距之。」沛公然其計,從之。十一月中,項羽果率諸侯兵西,欲入關,關門閉。聞沛公已定關中,大怒,使黥布等攻破函谷關。十二月中,遂至戲。沛公左司馬曹無傷聞項王怒,欲攻沛公,使人言項羽曰:「沛公欲王關中,令子嬰為相,珍寶盡有之。」欲以求封。亞父勸項羽擊沛公。方饗士,旦日合戰。是時項羽兵四十萬,號百萬。沛公兵十萬,號二十萬,力不敵。會項伯欲活張良,夜往見良,因以文諭項羽,項羽乃止。沛公從百餘騎,驅之鴻門,見謝項羽。項羽曰:「此沛公左司馬曹無傷言之。不然,籍何以生此!」沛公以樊噲、張良故,得解歸。歸,立誅曹無傷。

──────────翻譯──────────

「有人」遊說沛公說(或說沛公曰):

「秦地的富足比天下其它地區好上十倍,而且地勢又好(秦富十倍天下,地形彊)。現在聽說章邯投降項羽,項羽給他的封號是『雍王』,並在關中地區稱王。如今要是他來了,沛公您恐怕就不能擁有這個地方了(今則來,沛公恐不得有此)。可以趕快派軍隊守住函谷關,不要讓諸侯的軍隊進來(可急使兵守函谷關,無內諸侯軍)。接著徵召關中的士兵來加強自己的實力,以便抵抗諸侯軍隊的入關(稍徵關中兵以自益,距之)。」

沛公認為這個說客的話有道理,就依從了他的計策(沛公然其計,從之)。

十一月中旬,項羽果然率領諸侯軍西進,想要進入「函谷關」。可是函谷關的門卻緊閉著。項羽聽說沛公已經平定了關中地區,非常惱火,就派黥布等人攻克了函谷關。

十二月中旬,到達「戲水」。沛公的「左司馬」曹無傷聽說項羽發怒,想要攻打沛公,就派人去對項羽說:

「沛公要在關中稱王,讓秦王子嬰擔任丞相,並把秦朝皇宮的所有奇珍異寶都據為己有(沛公欲王關中,令子嬰為相,珍寶盡有之)。」

曹無傷想藉此求得項羽的封賞。「亞父」范增便勸項羽攻打沛公。這時,項羽正在犒勞將士,準備隔天和沛公交戰(方饗士,旦日合戰)。這時項羽的兵力約有四十萬,號稱百萬大軍;沛公的兵力約有十萬,號稱有二十萬,就實力來看實在是敵不過項羽(力不敵)。恰巧「項伯」為了報恩打算去救張良,趁夜來沛公軍營見張良,因而有機會讓項伯向項羽說了一番道理,項羽才打消攻打劉邦的念頭(會項伯欲活張良,夜往見良,因以文諭項羽,項羽乃止)。次日沛公帶了百餘名隨從騎兵驅馬來到鴻門見項羽,向他道歉謝罪(沛公從百餘騎,驅之鴻門,見謝項羽)。

項羽說:「這是沛公左司馬曹無傷說的,不然我怎麼會這樣呢(不然,籍何以生此)?」

沛公因為是帶著樊噲、張良前往,最終才得以脫身返回。回到軍營後,劉邦立即殺了曹無傷。

─────────解說與心得─────────

這段內容其實就是〈項羽本紀〉中的那場驚心動魄的「鴻門宴」。然而,相較於〈項羽本紀〉中的生動描述,在〈高祖本紀〉裡,司馬遷只是輕描淡寫地帶過而已。沒有任何對話、也沒有項莊舞劍,更沒有樊噲的豪邁出場。我想,司馬遷應該是認為自己已經把「鴻門宴」的詳細過程都寫在〈項羽本紀〉裡了,所以才會用簡筆的方式在這裡帶過這件大事吧!


不過,在這段紀錄中,司馬遷特別提到劉邦為何會派兵守住函谷關的原因。原來是因為有人勸劉邦守住關卡,並在這片肥沃的土地上徵兵稱王。至於是誰勸劉邦這麼做的?司馬遷並沒有特別交代,僅用了「或說」,也就是所謂的「有人說」帶過而已。這讓我想起了當年大學教授曾告訴過我的一件事:

「史書上所謂的『有人說』,很多時候並不一定真有這個人,更有可能是,這其實就是他自己的想法而已。」

以此邏輯來看,劉邦之所以選擇派兵防守函谷關,很可能是他自己的想法,而不是真有人建議他這麼做的。

然而,當初楚懷王不是曾說過:「先入定關中者王之」,為何劉邦會擔心自己無法在關中稱王呢?

我想,或許是因為劉邦的家鄉在江淮一帶,也就是說他本身沒有任何秦地的背景,相較之下,剛投降項羽的章邯等人都出身關中地區,更有機會被分封在此。因此,擔心自己無法被分封在關中的劉邦才會打算守住函谷關,不讓其他諸侯進入,並藉此守住他在關中的稱王機會。

從後來曹無傷派人對項羽說:「沛公欲王關中」來看,劉邦應該真的是自己想把函谷關「鎖起來」,而不是有人勸他這麼做的!

不過,這種「鎖門」的舉動,終究惹火了項羽。所幸,劉邦在項伯的提醒下,親自前去跟項羽道歉,並把這一切過錯怪給不存在的「有人說」,進而化解了這場危機。

換言之,所謂的「或說」可能只是劉邦想脫罪的藉口而已。

其實,不論是否真有人勸劉邦守住函谷關,至少劉邦的「左司馬」曹無傷真的有跑去跟項羽告密。因此,這場因為打算鎖起門而引發的危機,最終以曹無傷被殺畫下句點。

至於逃過一劫的劉邦還會遇到什麼挑戰?就讓我們繼續看下去。

以上,就是這段史料給我的小小收穫。

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...
Loading...

Comment